border

Hoe we werken

We werken iedere dag intensief met uw kind, waarbij uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt. We houden de brede ontwikkeling van uw kind goed in de gaten: kan het al praten en begrijpt het ons als wij tegen uw kind praten? Welke dingen kunnen ze al zelf doen, voelen ze zich veilig, hebben ze zelfvertrouwen en zijn ze nieuwsgierig? We kijken constant naar hoe we de kinderen nog meer kunnen helpen zich te ontwikkelen. De kinderen observeren we dagelijks en periodiek volgens de KIJK!methode. BSO kinderen observeren we 1 of 2 maal per jaar, de frequentie bepalen we in overleg met u. Hierbij horen natuurlijk ook de ontwikkelingsgesprekken, afhankelijk van de leeftijd voeren we 1 tot 3 gesprekken per jaar. Zo hebben we samen voldoende persoonlijke contactmomenten om een fijne band op te bouwen. De ontwikkelingen van uw kind worden vastgelegd in een verslag. Als u toestemming geeft, dragen wij het verslag over aan de basisschool. Doet u dat niet, dan krijgt u het verslag mee.

Vast dagritme

Een vertrouwd dagritme geeft houvast aan kinderen en de medewerkers. Doordat kinderen weten wat er komen gaat, scheppen wij een (emotioneel) veilige omgeving voor ze. En een vertrouwd dagritme geeft de kinderen rust, ondanks dat er meerdere kinderen in een groep zitten. Wij werken met een goed dagritme met verschillende onderdelen die kinderen nodig hebben voor hun fysieke en mentale gezondheid en ontwikkeling: verzorging, exploratie en uitdaging en persoonlijke aandacht. Wij hebben in de vaste dagritme voor de kinderen tijd en aandacht voor bewegen, voeding en slapen waardoor hun fysiologische- en groeiprocessen goed gereguleerd worden en dat draagt bij aan een gezond gewicht van het kind.

Wij bieden het kind emotionele veiligheid door:

 • Te werken met 2 vaste peuterprofs op elke peutergroep en minimaal 2 vaste kindprofs op het kinderopvang en de BSO (aan de hand van het aantal aanwezige kinderen). Daarnaast hebben we vaste invalkrachten en vaste stagiaires, zodat kinderen zich goed kunnen hechten;
 • Elk kind uit een stamgroep een vaste mentor te geven die het contact onderhoudt met ouders, samenwerkingspartners en de ontwikkeling van het kind monitort;
 • De ruimte zo in te richten dat er verschillende hoeken zijn waar het kind terecht kan, zoals een huishoek, leeshoek, bouwhoek en een creatieve hoek.
 • Aandacht te besteden aan het opbouwen van een band tussen de kinderen onderling en de band met de peuter- en kindprofs.
 • Het bieden van een vaste structuur gedurende de dag; dit zorgt voor rust en een veilig gevoel.
 • Te werken met een ontwikkelingsstimuleringsprogramma per opvangsoort:
  – kinderopvang en peuteropvang; Uk & Puk, waarbij taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod komen.
  – BSO; Doenkids!, een database met activiteiten en ontwikkelingsstimulering waarbij kinderparticipatie en kindontwikkeling op het gebied van cognitie, creativiteit, motoriek, sociaal-emotioneel, spel en taal centraal staan.
 • De inzet van gezinsbetrokkenheid bij het Talentencollege. Gezinsbetrokkenheid staat bij het Talentencollege hoog in het vaandel. Ouders worden direct in het begin al betrokken bij het Talentencollege: dit zorgt voor vertrouwdheid en veiligheid van het kind.

 

Vast dagritme

Kindprof-kindratio (BKR)

De beroepskracht-kindratio (BKR) of wel leidster-kindratio houdt het aantal kindprofs in per aantal kinderen op de groep. Per leeftijdscategorie gelden er andere eisen voor het aantal kinderen dat één beroepskracht mag opvangen. In de babygroepen en op de bso-groepen voor de oudere kinderen is dit per januari 2019 veranderd.

Met de nieuwe wet- en regelgeving binnen de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn er ingrijpende veranderingen in de bkr gekomen. Voor baby’s mogen er vanaf  januari 2019 nog maar 3 baby’s tot 1 jaar per Kindprof opgevangen worden. Voor de juiste berekening tijdens het opmaken van de werkroosters van de Kindprofs van het aantal Kindprofs op het aantal kinderen op de groep maken wij gebruik van de rekentool die door het ministerie ontwikkeld is als hulp bij het maken van de juiste berekeningen.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Uk & Puk

Wij werken op de peuter- en kinderopvang met het voorschoolse programma Uk & Puk. Het hoofddoel van Uk & Puk is het voorkomen van ongelijke kansen voor kinderen die aan de basisschool beginnen. Het is gericht op kinderen van 0 – 4 jaar waarin het spelen centraal straat. De methode wordt uitgevoerd met name aan de hand van de pop genaamd Puk, het speelkameraadje van de kinderen. Aan de hand van 10 thema’s die ontwikkeld zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters, werken wij dagelijks aan concrete subdoelen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren.

Deze doelen zijn afgestemd op de leeftijd (in maanden) van het kind en kunnen specifiek gemeten worden. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen goed gevolgd wordt, zodat er adequaat kan worden ingespeeld op de behoeftes van de kinderen. Wij werken met een kind-volgsysteem, KIJK,  dat de verschillende ontwikkelingsbieden goed in kaart brengt. Met behulp van de gegevens van de kinderen vindt er afstemming in het aanbod plaats dat passend is bij de ontwikkeling van het kind.

 

Maatwerk door overleg

We werken iedere dag intensief met de kinderen, waarbij de kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen. De Peuter- en Kindprofs houden de brede ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten: kan hij/zij zich voldoende duidelijk maken door te praten en begrijpt hij/zij ons als wij tegen hem/haar praten? Welke dingen kan het kind al zelf doen, voelt het kind zich veilig, heeft het kind zelfvertrouwen en is hij/zij nieuwsgierig?

We kijken constant naar hoe we de kinderen nog meer kunnen helpen zich te ontwikkelen. De kinderen observeren we dagelijks en periodiek volgens de KIJK!methode. BSO kinderen observeren we 1 of 2 maal per jaar, de frequentie bepalen we in overleg met u. Hierbij horen natuurlijk ook de ontwikkelingsgesprekken, afhankelijk van de leeftijd voeren we 1 tot 3 gesprekken per jaar. Zo hebben we samen voldoende persoonlijke contactmomenten om een fijne band op te bouwen. De ontwikkelingen van uw kind worden vastgelegd in een verslag. Als u toestemming geeft, dragen wij het verslag over aan de basisschool. Doet u dat niet, dan krijgt u het verslag zelf mee.

BKR - Beroepskracht-Kind-Ratio en de 3-uursregeling

De 3-uursregeling is een wettelijke regeling waarbinnen wij mogen afwijken van de beroepskracht-kind ratio (BKR). Wij bepalen deze tijdvakken zelf en zetten dat vast in ons beleid voor de kinderopvang groepen en de buitenschoolse opvang groepen.

Op de verticale groep en op de horizontale groep van de kinderopvang starten de medewerkers met vroege dienst om 7:30uur en werken tot 17:00uur. De medewerkers met late dienst starten om 9:00uur en werken tot 18:30uur.

Van de leidster-kind-ratio kan op een dag tot 3 uur worden afgeweken, mits er 10 uur aaneengesloten opvang wordt aangeboden, dit geldt zowel voor de kinderopvang als voor de Buitenschoolse opvang. De afwijking betreft tijden waarin er minder Kindprofs zijn dan de BKR toelaat. Regelmatig wordt de 3-uursregeling geëvalueerd.

Volgens de volgende tijden wijken we mogelijk als volgt af:

 • Maandag t/m vrijdag: afwijking BKR 08:30 – 09:00, 13:00 – 15:00 en 17:00 – 17:30
 • Volgens de volgende tijden wijken we niet af:
 • Maandag t/m vrijdag: afwijking BKR 07:30 – 08:30, 09:00 – 13:00, 15:00 – 17:00 en 17:30 – 18:30
 • Op deze manier houden we de ruimte om te anticiperen op het daadwerkelijk aantal aanwezige kinderen. Onze Kindprofs documenteren de tijden dat er is afgeweken op de dag.

Extra dagdelen opvang

We werken iedere dag intensief met uw kind, waarbij uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt. We houden de brede ontwikkeling van uw kind goed in de gaten, zowel op de peuteropvang groepen, de kinderopvanggroepen als de Buitenschoolse opvanggroepen: kan het al praten en begrijpt het ons als wij tegen uw kind praten? Welke dingen kunnen ze al zelf doen, voelen ze zich veilig, hebben ze zelfvertrouwen en zijn ze nieuwsgierig? We kijken constant naar hoe we de kinderen nog meer kunnen helpen zich te ontwikkelen. De kinderen observeren we dagelijks en periodiek volgens de KIJK!methode. BSO kinderen observeren we 1 of 2 maal per jaar, de frequentie bepalen we in overleg met u. Hierbij horen natuurlijk ook de ontwikkelingsgesprekken, afhankelijk van de leeftijd voeren we 1 tot 3 gesprekken per jaar. Zo hebben we samen voldoende persoonlijke contactmomenten om een fijne band op te bouwen. De ontwikkelingen van uw kind worden vastgelegd in een verslag. Als uw kind op de Buitenschoolse opvang zit, kan in overleg en met uw toestemming de kindprof in gesprek gaan met de leerkracht van de basisschool van uw kind in belang van een goede brede ontwikkeling van uw kind bij ons op de opvang. Als u toestemming geeft, dragen wij het verslag over aan de basisschool. Doet u dat niet, dan krijgt u het verslag mee.

Combinatiegroep en Opendeurenbeleid

Wij willen zo veel mogelijk tegemoet komen aan de opvangwensen van de ouders. Bij ons is er daarom een vaste, gelijkmatige verdeling van de verschillende leeftijden over de groep te vinden.

Sporadisch hebben wij momenten waarin er sprake is van combinatiegroepen van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Indien we met combinatiegroepen dagopvang en buitenschoolse opvang werken (bijvoorbeeld in het geval van studiedagen op de basisschool) zorgen wij ervoor dat de activiteiten en dagindeling geschikt zijn voor alle kinderen.

Het samenbrengen van de verschillende leeftijden op een combinatiegroep is waardevol voor de ontwikkeling van de kinderen, bijvoorbeeld wanneer de jongste BSO kinderen van 4,5,6 en 7 jaar jong en de oudste kinderopvang kinderen van 2 en 3 jaar jong in een combinatiegroep samen binnen en/of buiten spelen dan trekken de jongste zich op aan de oudste en de oudste voelen zich groot en ontfermen zich over de jongsten door ze te helpen en aan ze voor te lezen.

Echter, wanneer de kinderen van de BSO en de kinderopvang samengevoegd worden dan hanteren we de volgende voorwaarden:

 

 • Er zijn geen onrustige baby’s;
 • Er zijn geen kinderen die nog in de wenfase zitten;
 • BKR klopt op het aantal kinderen;
 • ER zijn geen kinderen die zich niet goed voelen;
 • De tuindeur en de tussendeur (trappenhuis) worden gesloten.Dan geldt er een open-deuren-beleid en mogen en kunnen de kinderen van de BSO en de kinderopvang samenspelen en leren.

VVE & observatie

Wij werken op de peuteropvang en kinderopvang met het ‘Peuterkwartiertje’.  Het peuterkwartiertje is een extra vorm van methodiek die de peuters extra kan uitdagen en stimuleren in hun ontwikkeling. Het peuterkwartiertje houdt in dat er per dag aan een ontwikkelingsdoel gewerkt wordt op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak-en taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de rekenprikkels aan de hand van het huidige thema.

De peuters van bijvoorbeeld zowel de Kuikentjes als de Kippetjes zijn, om de groepen op te stellen, samen gerekend als 1 groep en vervolgens aan de hand van hun leeftijd gesplitst in drie kleine groepjes:

– ‘Peuterbegin’:           peuters van 2 jaar tot 2,6
– ‘Peutermidden’:        peuters van 2,6 jaar tot 3,6 jaar
– ‘Peutereind’:              peuters van 3,6 jaar tot 4 jaar

Iedere dag na de kring wordt het Peuterkwartiertje uitgevoerd. Elke peuterprof neemt 1 groepje onder haar hoede. De groepjes blijven niet in één ruimte, maar verspreiden zich over de twee ruimtes van de peuteropvang, de Wereldkamer of het atelier. De KIJK!-doelen worden ingezet om de peuters te observeren.

Jonge kinderen (0-4 jaar) worden regelmatig geobserveerd om hun ontwikkeling goed in de gaten te houden. De observatiemethode die we daarbij gebruiken is van KIJK! De peuteropvang en kinderopvang observeert kinderen elke dag, rapporteert drie keer per jaar en heeft evenveel gesprekken met ouders. Indien ouders (en/of peuter- en/of kindprofs) behoefte hebben, bijvoorbeeld er is een zorgvraag, dan is het mogelijk om meer gesprekken te plannen. KIJK! is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een kind te kijken. De peuter- en kindprofs kan hierdoor doelbewust bij het niveau van het kind aansluiten tijdens VVE-gerichte activiteiten.

Peuters van de peuteropvang worden op de volgende momenten geobserveerd:

 • 2 jaar en 1 maanden (einde wenperiode, de basiskenmerken worden ingevuld)
 • 2 jaar en 6 maanden (volledig KIJK rapport wordt ingevuld n.a.v. observaties)
 • 3 jaar
 • 3 jaar en 3 maanden (einde wenperiode, de basiskenmerken worden ingevuld)
 • 3 jaar en 6 maanden (nu wordt een volledig KIJK rapport ingevuld aan de hand van de gedane observaties)
 • 3 jaar en 11 maanden (als ouders toestemming geven, wordt deze rapportage overgedragen aan de basisschool).

Ouders ontvangen een exemplaar van de rapportage tijdens de bovenstaande gesprekken. Als kinderen 4 jaar worden, wordt het Rotterdamse Overdracht document ingevuld, deze gaat dan met de KIJK! rapportage naar de basisschool, mits daar toestemming voor is gegeven door de ouders.

De jongste kinderen van de BSO worden ook geobserveerd met de KIJK!-methode. De Donderkopjes worden 2x per jaar geobserveerd en ouders krijgen 2x per jaar een 10-minutengesprek aangeboden. De Kikkertjes krijgen 1x per jaar een observatie en ouders krijgen 1x per jaar een 10-minutengesprek.

Intensief en extra aanbod

De kinderen zijn 5 dagen in de week welkom om te genieten van de opvang van Het Talentencollege. Wij hebben samen met het CED (Centrum Educatieve Diensten) een eigen methodiek en model ontwikkeld voor kinderen van 0 – 14 jaar en krijgen kinderen daardoor een breder VVE aanbod in vergelijking met kinderen die naar de reguliere peuteropvang, kinderopvang en/of BSO gaan. Bovenop de methode Uk & Puk, zijn er 40 extra activiteiten ontwikkeld voor de kinderen van 0-4 jaar. Voor de BSO zijn extra materialen en activiteiten, met name voor buiten in de wijk, ontwikkeld. De 40 extra activiteiten zijn ontwikkeld binnen vijf domeinen waar we extra mee werken:

 • Muziek en dans
 • Kunst, cultuur en maatschappij
 • Natuur
 • Wetenschap en techniek
 • Verkeer

Vanaf 2 jaar komen kinderen 2 dagdelen naar Het Peutercollege. Peuters van 2 jaar oud tot 2,5 jaar oud komen twee keer per week, drie uurtjes spelen op de groep de Kapoentjes op de maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag.

De speeltijden op de Peuteropvang groepen zijn:

– Kapoentjes middag 13:00 tot 16:00 uur

– Kapoentjes ochtend 09:00 tot 12:00 uur

 

Vanaf 2,5 jaar oud tot 4 jaar oud komen kinderen met een CJG indicatie (de indicatie kunt u zelf aanvragen bij het CJG) 4 dagdelen per week. De peuters spelen 4 dagdelen per week voor 4 uurtjes per dag op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle kinderen kunnen het hele jaar gebruik maken van de kinderdagopvang als verlening op de peuteropvang.

De speeltijden op de peuteropvang groepen zijn:

– Kapoentjes ochtend 9:00-12:00

– Kuikentjes ochtend 8:15-12:15 uur

– Kuikentjes middag 13:00-17:00 uur

Kippetjes ochtend 8:45-12:45 uur

– Kippetjes middag 13:30 -17:30 uur

 

De speeltijden op de Kinderopvang zijn

– Rupsjes en Vlindertjes ochtend 7.30-13.00 uur

– Rupsjes en Vlindertjes middag 13.00-18.30 uur

– Rupsjes en Vlindertjes hele dag opvang 7.30-18.30 uur

Peutercollege El Feth

In Bergen op Zoom is peuteropvang El Feth gevestigd. Peutercollege El Feth maakt onderdeel uit van Stichting het Peutercollege. Peuterspeelzaal El Feth werkt samen met de Islamitische basisschool El Feth in de doorgaande lijn. De visie over islamitisch onderwijs, het werken met een VVE programma Piramide en een observatie systeem Pernassys nemen wij mee in de werkwijze op de peuteropvang en bieden een doorlopende lijn naar de basisschool. Met het kindvolgsysteem Pernassys volgen we de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, spel, grote en kleine motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Alle dagdelen hebben een vast dagritme (zoals de kring, verschoon en toiletmomenten, buitenspelen en het vrijspelen op de groep), dit biedt houvast en structuur aan voor de peuters zodat ze zich veilig kunnen voelen en tot een optimale leer- en speelontwikkeling komen.

Wij werken, net als Basisschool El Feth, met het VVE programma Piramide Dit is speciaal opgezet om alle kinderen dezelfde kansen te geven op een goede start op de basisschool. Het is een speciaal ontwikkeling-stimulerende-programma voor kinderen van 2 jaar tot en met 6 jaar die naar de peuteropvang, het kinderdagverblijf en de basisschool gaan. De methodiek Piramide bestaat uit verschillende thema’s waar de peuters gedurende 2 á 3 weken mee bezig zijn. De thema`s lopen op de basisschool en de speelzaal gelijk, zodat we soms ook samen een activiteit kunnen plannen.

Ieder dagdeel werken er 2 tot 3 gediplomeerde Peuterprofs op de groep van max 16 kinderen. De Peuterprofs zijn VVE gecertificeerd en volgens jaarlijks diverse trainingen en opleidingen om de kinderen goed te kunnen begeleiden en stimuleren op pedagogisch en didactisch vlak. Op sommige dagdelen werken er ook een vrijwilliger of stagiaire op de groep. Dat er 2 tot 3 Peuterprofs zijn heeft als voordeel dat de peuters 1 op 1 tutoring krijgen, dat wil zeggen: extra aandacht en ondersteuning voor het extra ondersteunen en stimuleren van hun ontwikkeling. Dit gebeurt heel spelenderwijs.De Peuterprofs observeren de peuters goed tijdens de dagdelen dat ze komen. Zo krijgen de Peuterporfs een goed beeld van de ontwikkelingsgroei van het kind. De ouders van alle peuters die extra tutoring (begeleiding ) krijgen worden hierover ook altijd benaderd. Zij krijgen uitleg en ook tips voor thuis. Het uiteindelijke doel is dat de peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool maken, het liefst met een voorsprong.

Peutercollege El Feth is van maandag t/m vrijdag op alle ochtenden open en van maandag t/m donderdag ook de middagen.
Ochtenddagdeel: Spelinloop: tussen 8.45 en 9.00 uur. Ophalen om 11.45 uur.
Middagdagdeel: Spelinloop tussen 12.45 en 13.00 uur. Ophalen om 15.45 uur.

Pedagogisch beleidsplan

Op onze locatie ligt er op alle groepen een pedagogisch beleidsplan ter inzage voor geïnteresseerden.

Een pedagogisch beleidsplan is er om zowel de ouders als de medewerkers een houvast te geven. Het kan gezien worden als een leidraad voor de dagelijkse gang van zaken in het kindcentrum en het geeft tevens de pedagogische visie van ons kindcentrum. Voor de ouders is het van belang te weten met wat voor pedagogische ideeën er wordt gewerkt.

Binnen ons kindcentrum wordt dagelijks druk gewerkt aan de kwaliteit van de opvang.

Het pedagogisch beleidsplan is niet een strak geheel van regels en normen. Het is een streven om langs dit plan te werken. Alle dingen die wij in de toekomst zullen bedenken om de kwaliteit hoog te houden zullen eerst getoetst moeten worden aan dit plan. Maandelijks kijkt de beleidsmedewerker kritisch het gehele beleidsplan door en eventueel kleine veranderingen c.q. verdieping aanbrengen.

Het is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen:

Ouders / verzorgers:

De ouders / verzorgers een beeld geven van de opvang die de kinderen wordt geboden, de wijze waarop de opvang is geregeld, de activiteiten die worden ondernomen en de manier waarop met de kinderen wordt omgegaan.

Leidsters:

Het pedagogisch beleid is een richtlijn voor de Peuter- en Kindprofs (vrijwilligers en stagaires) zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast stimuleert het de medewerkers om in de dagelijkse praktijk stil te staan bij het werk waardoor de kwaliteitsbewustheid wordt bevorderd.

Open- en sluitgroep

Ieder kind maakt deel uit van een stamgroep binnen de opvang. Dat is de groep waar hij of zij de dag mee begint (in de kring met vve opent) en sluit (in de kring met vve sluit), waar de kinderen samen eten en drinken, kortom: een soort kleine familie. Maar daarnaast zijn er 2 momenten op de dag waarop de kinderen activiteiten aangeboden krijgen op de groep de Rupsjes samen met andere kinderen van een andere stamgroep. Activiteiten krijgen aangeboden buiten de vertrouwde omgeving van de groep en/of de vaste stamgroep-kindjes uit de groep.

De 2 vaste momenten op de dag waarop wordt samengevoegd in de zo genaamde open- en sluitgroep gebeurt op de groep de Rupsjes omdat deze verticaal is enorm de rust van de baby’s te bewaken. Dit gebeurt dagelijks tussen 7.30uur en 8.30uur en tussen 17.30uur en 18.30uur. Uiteraard zorgen we er voor dat we voldoen aan de juiste BKR en we ons houden aan de 3uursregeling binnen het kindcentrum.

Ouders geven voor de open- en sluitgroep schriftelijk toestemming tijdens de intake.

border
border
Scroll To Top