border

Hoe we werken

We werken iedere dag intensief met uw kind, waarbij uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt. We houden de brede ontwikkeling van uw kind goed in de gaten: kan het al praten en begrijpt het ons als wij tegen uw kind praten? Welke dingen kunnen ze al zelf doen, voelen ze zich veilig, hebben ze zelfvertrouwen en zijn ze nieuwsgierig? We kijken constant naar hoe we de kinderen nog meer kunnen helpen zich te ontwikkelen. De kinderen observeren we dagelijks en periodiek volgens de KIJK!methode. BSO kinderen observeren we 1 of 2 maal per jaar, de frequentie bepalen we in overleg met u. Hierbij horen natuurlijk ook de ontwikkelingsgesprekken, afhankelijk van de leeftijd voeren we 1 tot 3 gesprekken per jaar. Zo hebben we samen voldoende persoonlijke contactmomenten om een fijne band op te bouwen. De ontwikkelingen van uw kind worden vastgelegd in een verslag. Als u toestemming geeft, dragen wij het verslag over aan de basisschool. Doet u dat niet, dan krijgt u het verslag mee.

Vast dagritme

Kinderen hebben behoefte aan een duidelijke structuur, rust en regelmaat. Bij het Peutercollege bieden wij een vast dagritme voor alle kinderen. Vaste onderdelen van een schooldag zijn de kring, bewegingsspelletjes, fruit eten, speelse leeractiviteiten en vrij spelen. Zodra de 2-jarigen naar huis zijn, eten de 3-jarigen tussen de middag samen hun lunch. Daarna rusten ze een half uur op onze eigen bedjes, waarna ze tot het einde van de dag samen spelen. We gaan er regelmatig op uit voor een uitstapje.

Kindprof-kindratio

Van de kindprof-kindratio mogen we dagelijks tot 3 uur afwijken, mits we 10 uur aaneengesloten opvang wordt aangeboden. Dit betekent dat we in plaats van 2 of 3 kindprofs inzetten, we 1 of 2 inzetten. De afwijking betreft tijden waarin er minder kinderen zijn en/of slapen. Tijdens de afwijking kunnen onze kindprofs pauzeren:

<em> </em><em>Voor het kinderdagverblijf en de BSO wijken we als volgt af:</em>
<ul>
<li>Maandag: afwijking BKR 12.30 -13.30 en 16.30-18.30</li>
<li>Dinsdag: afwijking BKR 12.30 -13.00 en 14.00-14.30 en 16.30-18.30</li>
<li>Woensdag: afwijking BKR 13.30 -14.30 en 16.30-18.30</li>
<li>Donderdag: afwijking BKR 8.30 -9.00 en 13.30-14.00 en 16.30-18.30</li>
<li>Vrijdag: afwijking BKR 14.00 -15.00 en 16.30-18.30</li>
</ul>
Op de BSO wijken we alleen op de hele dagen af, op de NSO wijken we niet af. Op alle overige dagen en tijden wijken we dus niet af en klopt onze kindprof-kindratio altijd.

Uk & Puk

Het Peutercollege werkt met de leermethode Uk &amp; Puk dat speciaal is ontwikkeld voor peuters. Puk is een pop die van alles beleeft. Hij is de held van de klas, heeft zijn eigen stoeltje en hij doet overal aan mee. De avonturen van Puk gaan over thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters zoals: wat heb ik aan vandaag, ziek zijn, mijn familie en ik of mijn knuffel. Bij ieder thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. Op veel basisscholen gaat Puk ook mee naar groep 1. Dat maakt dat uw kind een vertrouwd gezicht in de groep heeft en de overgang soepel verloopt.

Maatwerk door overleg

Als een kind bij ons nog niet zo makkelijk leert, gaat onze gezinsmedewerker met de ouders in gesprek en geeft ze advies. Samen met de gezinsmedewerker wordt gekeken naar wat we het kind kunnen aanbieden om straks goed mee te kunnen doen op de basisschool.
Ook komt het voor dat kinderen die net vier zijn geworden, nog niet zo goed kunnen wennen in groep 1. Ze mogen in de reguliere schoolvakantie dan altijd nog even terugkomen naar Het Peutercollege.

BKR - Beroepskracht-Kind-Ratio

Van de leidster-kind-ratio kan op een dag tot 3 uur wettelijk worden afgeweken, mits er 10 uur aaneengesloten opvang wordt aangeboden. De afwijking betreft tijden waarin er minder kinderen zijn en/of slapen. Tijdens de afwijking kunnen de leidsters pauzeren:

<em> </em><em>Voor het kinderdagverblijf en de BSO wijken we als volgt af:</em>
<ul>
<li>Maandag: afwijking BKR 12.30 -13.30 en 16.30-18.30</li>
<li>Dinsdag: afwijking BKR 12.30 -13.00 en 14.00-14.30 en 16.30-18.30</li>
<li>Woensdag: afwijking BKR 13.30 -14.30 en 16.30-18.30</li>
<li>Donderdag: afwijking BKR 8.30 -9.00 en 13.30-14.00 en 16.30-18.30</li>
<li>Vrijdag: afwijking BKR 14.00 -15.00 en 16.30-18.30</li>
</ul>
Op de BSO wijken we alleen op de hele dagen af, dus in de vakantie’s en op de vrije dagen van de basisschool. Op de NSO wijken we niet af.

Extra dagdelen opvang

Soms hebben ouders behoefte aan extra dagdelen opvang bij ons kindcentrum. Dat is uiteraard mogelijk voor het kinderdagverblijf en de BSO, mits er plek is op de stamgroep. Ouders kunnen hiervoor de aanvraagformulieren invullen en afgeven bij de administratie. De honorering van de aanvraag kan echter wel gevolgen voor de bezetting op de stamgroep. De kind-leidster-ratio dient te allen tijde kloppend te zijn. Indien er geen plek is op de stamgroep, wordt er in overleg met de ouder gekeken of er andere oplossingen zijn. Bijvoorbeeld een tijdelijke plaatsing in een andere groep.

Combinatiegroep en Opendeurenbeleid

Kindcentrum het Talentencollege wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de opvangwensen van ouders. Voorondersteld wordt dat er sprake is van een gelijkmatige verdeling van de verschillende leeftijden over de groep. Het benodigde aantal leidsters op een groep kinderen in een combinatiegroep berekenen we met behulp van de rekentool op www.1ratio.nl.

Combinatiegroepen dagopvang en buitenschoolse opvang kunnen in pedagogisch opzicht waardevol zijn, bijvoorbeeld wanneer de jongste BSO-kinderen en de oudste kinderen van het kinderdagverblijf in een combinatiegroep verblijven en we hier in de pedagogische werkwijze nadrukkelijk condities aan stellen. Indien we met combinatiegroepen dagopvang en buitenschoolse opvang gaan werken (bijvoorbeeld in het geval van studiedagen op school) zullen we ervoor zorgen dat de activiteiten en dagindeling geschikt zijn voor de betreffende kinderen.

<strong>Combi 0-4 met Peutercollege</strong>

Als de groepsbezetting het op de peutergroepen van Peutercollege de Kuikentjes het toelaat, dat wil zeggen er zijn minder dan 16 peuters aanwezig, dan wordt de peutergroep aangevuld met de kinderen van de verticale groep Rupsjes. De leidster van de Rupsjes blijft bij de kinderen zolang ze op bezoek zijn. Er is één extra leidster op de benodigde PKR. Er mag dan ook maximaal één baby zijn die niet kan kruipen of lopen vanwege de zorgbelasting voor de leidster. De baby’s die kunnen kruipen of lopen, doen mee met de kringactiviteit en met het vrije spel van Het Peutercollege.

De ruimtes van Het Peutercolleges zijn voorzien van een station en een locomotief welke een bijzondere aantrekkingskracht hebben op de kleintjes om op ontdekkingstocht te gaan.  De oudere peuters vinden het jonge bezoek vaak ontzettend leuk en interessant. Er ontstaat een bijzondere interactie tussen de peuters en de allerkleinsten. De baby die nog niet kan tijgeren of kruipen mag af en toe van de schoot van de leidster en in het ‘wippertje’. Deze kan in hoogte verstelbaar worden, zodat ook de allerkleinsten contact kunnen maken met de andere kinderen, de ruimte en omgeving.

<strong>Combi 0-13 BSO met KDV </strong>

Soms worden de kinderen van de BSO en het kinderdagverblijf samengevoegd in de (nu lege) groep Vlinders. Hiervoor hanteren we de volgende voorwaarden:
<ul>
<li>Er zijn geen onrustige baby’s;</li>
<li>Er zijn geen kinderen, die nog in de wenfase zitten;</li>
<li>BKR klopt op het aantal kinderen;</li>
<li>ER zijn geen kinderen die zich niet goed voelen;</li>
<li>De tuindeur en de tussendeur (trappenhuis) worden gesloten.</li>
</ul>
Vanaf 16.30u gaan de BSO kinderen naar de lege ruimte van de Vlinders om daar te spelen. Dan geldt er een open deuren beleid en mogen de kinderen van de BSO samenspelen met de kinderen van het kinderdagverblijf.

Zodra de groepen Kikkertjes en Vlinders gesplitst worden vanwege de bezetting, dan word het opendeurenbeleid nader omschreven in het pedagogisch beleidsplan.

VVE & observatie

De ontwikkeling van kinderen gaat met sprongetjes. Het ene kind is daarbij sneller dan de ander. Het Talentencollege vindt dat sneller niet beter hoeft te zijn, ieder zijn eigen tempo. Het hebben van plezier en het ervaren van veiligheid en geborgenheid zijn belangrijker. De leidsters hanteren voor elk kind (0-4) een persoonlijke aanpak voor de ontwikkeling welke gebaseerd is op het VVE-programma Uk en Puk. Tevens werken wij met het observatie systeem KIJK! om voortijdig te kunnen inspelen om mogelijke te ontwikkelen achterstanden voor te zijn.

<strong>Uk &amp; Puk</strong>

Binnen Het Talentencollege wordt op het kinderdagverblijf en op Het Peutercollege gewerkt met het voorschoolse programma Uk &amp; Puk. Het hoofddoel van Uk &amp; Puk is het voorkomen van ongelijke kansen voor kinderen die aan de basisschool beginnen. In Uk &amp; Puk wordt gewerkt aan concrete subdoelen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren.

Deze doelen zijn afgestemd op de leeftijd (in maanden) van het kind en kunnen specifiek gemeten worden. Het Talentencollege vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen goed gevolgd wordt zodat er adequaat kan worden ingespeeld op de behoeftes van de kinderen. Bij het Talentencollege wordt er gewerkt met een kind-volgsysteem dat de verschillende ontwikkelingsbieden goed in kaart brengt. Met behulp van de gegevens van de kinderen vindt er afstemming in het aanbod plaats dat passend is bij de ontwikkeling van het kind.

<strong>Observatiesysteem Kijk!</strong>

Jonge kinderen (0-4 jaar) worden regelmatig geobserveerd om hun ontwikkeling goed in de gaten te houden. De observatiemethode die we daarbij gebruiken is van Kijk! Het Peutercollege observeert peuters drie keer per jaar en heeft evenveel gesprekken met ouders. Indien ouders (en/of leidsters) behoefte hebben, bijvoorbeeld er is een zorgvraag, dan is het mogelijk om meer gesprekken te plannen. Kijk! is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een kind te kijken. De leidster kan hierdoor doelbewust bij het niveau van het kind aansluiten.

Peuters van het Peutercollege worden op de volgende momenten geobserveerd:
<ul>
<li>2 jaar en 3 maanden (einde wenperiode, de basiskenmerken worden ingevuld)</li>
<li>2 jaar en 7 maanden (volledig KIJK rapport wordt ingevuld n.a.v. observaties)</li>
<li>2 en 11 maanden (dit is tevens de periode dat het kind gaat wennen bij de 3-jarige groep)</li>
<li>3 jaar en 3 maanden (einde wenperiode, de basiskenmerken worden ingevuld)</li>
<li>3 jaar en 7 maanden (nu wordt een volledig KIJK rapport ingevuld aan de hand van de gedane observaties)</li>
<li>3 jaar en 11 maanden (als ouders toestemming geven, wordt deze rapportage overgedragen aan de basisschool).</li>
</ul>
Na het invullen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek of wordt er een afspraak voor een huisbezoek gemaakt (Peutercollege). Ouders ontvangen een exemplaar van de rapportage tijdens het gesprek. Als kinderen 4 worden, wordt het Rotterdamse Overdracht document ingevuld, deze gaat dan met de KIJK! rapportage naar de basisschool, mits daar toestemming voor is gegeven door de ouders.

De jongste kinderen van de BSO worden ook geobserveerd met de KIJK-methode. De Donderkopjes worden 2x per jaar geobserveerd en ouders krijgen 2x per jaar een 10-minutengesprek aangeboden. De Kikkertjes krijgen 1x per jaar een observatie en ouders krijgen 1x per jaar een 10-minutengesprek.

Intensief en extra-intensief aanbod

Wanneer de kinderen vanaf de baby-dreumes groep doorstromen naar de peutergroep, gaan ze intensiever samenwerken met de kinderen van het Peutercollege. Deze samenwerking vindt plaats binnen en buiten de eigen groep. Hierbij kan gedacht worden aan samen activiteiten ondernemen in de wijk of een kookworkshop in de woonkeuken volgen.

Het Talentencollege biedt vanuit de kinderopvang en vanuit de BSO een intensivering aan van het bestaande voor- en naschoolse aanbod. Het doel is de kinderen goed voorbereid en op het gewenste startniveau te laten doorstromen naar de basisschool en ze op een hoog niveau te houden gedurende hun schoolloopbaan. Binnen de eigen groepen van Het Talentencollege wordt ook met een doorgaande lijn gewerkt. Zo kunnen de kinderen van de peutergroep worden uitgenodigd voor activiteiten met de kinderen uit groep 1/2/3 van de BSO groep. Ook kan dit andersom.

Het Talentencollege biedt een extra intensief aanbod aan alle kinderen van 6 weken tot 13 jaar oud. De kinderen die bij ons van baby tot tiener op de opvang zitten genieten van een doorgaande lijn in het extra aanbod waarbij ze in iedere periode voorafgaand aan de groep waarin zij bij ons zaten, allerlei vaardigheden opgedaan hebben die verder ontwikkeld kunnen worden. Deze vaardigheden kunnen zij dan gerichter gaan gebruiken. Ze krijgen bijvoorbeeld steeds meer taal tot hun beschikking en hun geheugen ontwikkelt zich ook steeds verder. De kinderen zijn in staat verder te denken dan het hier en nu, ze kunnen materialen combineren en iets nieuws maken en krijgen steeds meer fantasie en verbeelding gedurende hun ontwikkeling bij ons.

Alle activiteiten van Het Talentencollege zijn erop gericht steeds de taal verder te ontwikkelen en het denken te bevorderen om zo de brede ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. In de activiteiten zijn vier ontwikkelingsgebieden uitgewerkt:
<ol>
<li>spraak- en taalontwikkeling</li>
<li>sociaal-emotionele ontwikkeling</li>
<li>motorische en zintuiglijke ontwikkeling</li>
<li>rekenprikkels die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren</li>
</ol>
&nbsp;

border
border
Scroll To Top