border

Hoe we werken

We werken iedere dag intensief met uw kind, waarbij uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt. We houden de brede ontwikkeling van uw kind goed in de gaten: kan het al praten en begrijpt het ons als wij tegen uw kind praten? Welke dingen kunnen ze al zelf doen, voelen ze zich veilig, hebben ze zelfvertrouwen en zijn ze nieuwsgierig? We kijken constant naar hoe we de kinderen nog meer kunnen helpen zich te ontwikkelen. De kinderen observeren we dagelijks en periodiek volgens de kindvolgmethode KIJK!. Hierbij horen natuurlijk ook de ontwikkelingsgesprekken, afhankelijk van de leeftijd voeren we 1 tot 3 gesprekken per jaar op de peuter- en kinderopvang. Zo hebben we samen voldoende persoonlijke contactmomenten om een fijne band op te bouwen. De ontwikkelingen van uw kind worden vastgelegd in een verslag. Als u toestemming geeft, dragen wij het verslag over aan de basisschool. Doet u dat niet, dan krijgt u het verslag mee.

Vast dagritme

Een vertrouwd dagritme geeft houvast aan kinderen en de medewerkers. Doordat kinderen weten wat er komen gaat, scheppen wij een (emotioneel) veilige omgeving voor ze. En een vertrouwd dagritme geeft de kinderen rust, ondanks dat er meerdere kinderen in een groep zitten. Wij werken met een dagritme met verschillende onderdelen die kinderen nodig hebben voor hun fysieke en mentale gezondheid en ontwikkeling: verzorging, exploratie en uitdaging en persoonlijke aandacht. Wij hebben in de vaste dagritme voor de kinderen tijd en aandacht voor bewegen, voeding en slapen waardoor hun fysiologische- en groeiprocessen goed gereguleerd worden.

Kindprof-kindratio (BKR)

Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één kindprof mag opvangen; het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Kinderen en ouders moeten ook weten in welke stam- of basisgroep hun kind zit en welke kindprof bij welke groep hoort. Zij worden zoveel mogelijk op vaste groepen ingezet, behoudens ziekte, verlof of vakantie. De wet IKK geeft duidelijke richtlijnen voor het beroepskracht-kindratio. De groepsgrootte wordt bepaald door het aantal medewerkers, de oppervlakte van de groeps- en buitenspeelruimte.Voor elke opvangsoort gelden verschillende rekenregels, wij gebruiken om de BKR uit te rekenen het rekentool op www.1ratio.nl.

Peuterkwartier

De peuteropvang en kinderopvang van Het Talentencollege werken sinds 2019 met het ‘Peuterkwartiertje’. Het Peuterkwartiertje is een extra vorm van methodiek die de peuters extra kan uitdagen en stimuleren in hun ontwikkeling. Het peuterkwartiertje houdt in dat er per dag aan een ontwikkelingsdoel gewerkt wordt op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak-en taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de rekenprikkels aan de hand van het huidige thema.

De peuters van zowel de Kuikentjes als de Kippetjes zijn, om de groepen op te stellen, samen gerekend als één groep en vervolgens aan de hand van hun leeftijd gesplitst in drie kleine groepjes:

– ‘Peuterbegin’:                peuters van 2 jaar tot 2,6
– ‘Peutermidden’:            peuters van 2,6 jaar tot 3,6 jaar
– ‘Peutereind’:                  peuters van 3,6 jaar tot 4 jaar

Iedere dag na de kring wordt het Peuterkwartiertje uitgevoerd. Elke peuterprof neemt 1 groepje onder haar hoede. De groepjes blijven niet in één ruimte, maar verspreiden zich over de twee ruimtes van de peuteropvang, de Wereldkamer of het atelier. De KIJK!-doelen worden ingezet om de peuters te observeren.

Uk & Puk

Wij werken op de peuter- en kinderopvang met het voorschoolse programma Uk & Puk. Het hoofddoel van Uk & Puk is het voorkomen van ongelijke kansen voor kinderen die aan de basisschool beginnen. Het is gericht op kinderen van 0 – 4 jaar waarin het spelen centraal straat. De methode wordt uitgevoerd met name aan de hand van de pop genaamd Puk, het speelkameraadje van de kinderen. Aan de hand van 10 thema’s die ontwikkeld zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters, werken wij dagelijks aan concrete subdoelen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren.

Deze doelen zijn afgestemd op de leeftijd (in maanden) van het kind en kunnen specifiek gemeten worden. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen goed gevolgd wordt, zodat er adequaat kan worden ingespeeld op de behoeftes van de kinderen. Wij werken met een kind-volgsysteem, KIJK!, dat de verschillende ontwikkelingsgebieden goed in kaart brengt. Met behulp van de gegevens van de kinderen vindt er afstemming in het aanbod plaats dat passend is bij de ontwikkeling van het kind.

 

VVE & observatie

Jonge kinderen (0-4 jaar) worden regelmatig geobserveerd om hun ontwikkeling goed in de gaten te houden. De observatiemethode die we daarbij gebruiken is van KIJK! De peuteropvang en kinderopvang observeert kinderen elke dag, rapporteert drie keer per jaar en heeft evenveel gesprekken met ouders. Indien ouders (en/of peuter- en/of kindprofs) behoefte hebben, bijvoorbeeld er is een zorgvraag, dan is het mogelijk om meer gesprekken te plannen. KIJK! is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een kind te kijken. De peuter- en kindprofs kan hierdoor doelbewust bij het niveau van het kind aansluiten tijdens VVE-gerichte activiteiten.

Peuters van de peuteropvang worden op de volgende momenten geobserveerd:

 • 2 jaar en 1 maanden (einde wenperiode, de basiskenmerken worden ingevuld)
 • 2 jaar en 6 maanden (volledig KIJK rapport wordt ingevuld n.a.v. observaties)
 • 3 jaar
 • 3 jaar en 3 maanden (einde wenperiode, de basiskenmerken worden ingevuld)
 • 3 jaar en 6 maanden (nu wordt een volledig KIJK rapport ingevuld aan de hand van de gedane observaties)
 • 3 jaar en 11 maanden (als ouders toestemming geven, wordt deze rapportage overgedragen aan de basisschool).

Ouders ontvangen een exemplaar van de rapportage tijdens de bovenstaande gesprekken. Als kinderen 4 jaar worden, wordt het (Rotterdamse) Overdracht document ingevuld, deze gaat dan met de KIJK! rapportage naar de basisschool, mits daar toestemming voor is gegeven door de ouders.

Intensief en extra aanbod

De kinderen zijn 5 dagen in de week welkom om te genieten van de opvang van Het Talentencollege. Wij hebben samen met het CED (Centrum Educatieve Diensten) een eigen methodiek en model ontwikkeld voor kinderen van 0 – 14 jaar en krijgen kinderen daardoor een breder VVE aanbod in vergelijking met kinderen die naar de reguliere peuteropvang, kinderopvang en/of BSO gaan. Bovenop de methode Uk & Puk, zijn er 40 extra activiteiten ontwikkeld voor de kinderen van 0-4 jaar. Voor de BSO zijn extra materialen en activiteiten, met name voor buiten in de wijk, ontwikkeld. De 40 extra activiteiten zijn ontwikkeld binnen vijf domeinen waar we extra mee werken:

 • Muziek en dans
 • Kunst, cultuur en maatschappij
 • Natuur
 • Wetenschap en techniek
 • Verkeer

Pedagogisch beleidsplan

Op onze locatie ligt er op alle groepen een pedagogisch beleidsplan ter inzage voor geïnteresseerden.

Een pedagogisch beleidsplan is er om zowel de ouders als de medewerkers een houvast te geven. Het kan gezien worden als een leidraad voor de dagelijkse gang van zaken in het kindcentrum en het geeft tevens de pedagogische visie van ons kindcentrum. Voor de ouders is het van belang te weten met wat voor pedagogische ideeën er wordt gewerkt.

Binnen ons kindcentrum wordt dagelijks druk gewerkt aan de kwaliteit van de opvang.

Het pedagogisch beleidsplan is niet een strak geheel van regels en normen. Het is een streven om langs dit plan te werken. Alle dingen die wij in de toekomst zullen bedenken om de kwaliteit hoog te houden zullen eerst getoetst moeten worden aan dit plan. Jaarlijks kijkt de beleidsmedewerker kritisch het gehele beleidsplan door en stelt het plan samen met het team bij.

Het beleidsplan is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen in het algemeen en in het bijzonder voor:

Ouders / verzorgers:

De ouders / verzorgers een beeld geven van de opvang die de kinderen wordt geboden, de wijze waarop de opvang is geregeld, de activiteiten die worden ondernomen en de manier waarop met de kinderen wordt omgegaan.

Leidsters:

Het pedagogisch beleid is een richtlijn voor de Peuter- en Kindprofs (vrijwilligers en stagaires) zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast stimuleert het de medewerkers om in de dagelijkse praktijk stil te staan bij het werk waardoor de kwaliteitsbewustheid wordt bevorderd.

Open- en sluitgroep

Ieder kind maakt deel uit van een stamgroep binnen de opvang. Dat is de groep waar hij of zij de dag mee begint (in de kring met vve opent) en sluit (in de kring met vve sluit), waar de kinderen samen eten en drinken, kortom: een soort kleine familie. Maar daarnaast zijn er 2 momenten op de dag waarop de kinderen activiteiten aangeboden krijgen op de groep de Rupsjes samen met andere kinderen van een andere stamgroep. Activiteiten krijgen aangeboden buiten de vertrouwde omgeving van de groep en/of de vaste stamgroep-kindjes uit de groep.

De 2 vaste momenten op de dag waarop wordt samengevoegd in de zo genaamde open- en sluitgroep gebeurt op de groep de Rupsjes omdat deze verticaal is enorm de rust van de baby’s te bewaken. Dit gebeurt dagelijks tussen 7.30uur en 8.30uur en tussen 17.30uur en 18.30uur. Uiteraard zorgen we er voor dat we voldoen aan de juiste BKR en we ons houden aan de 3uursregeling binnen het kindcentrum.

Ouders geven voor de open- en sluitgroep schriftelijk toestemming tijdens de intake.

Pedagogische Coach

In 2022 geldt de verplichting van de inzet van de HBO medewerker in de voorschoolse educatie niet meer alleen voor Rotterdam. Alle gemeenten zijn verplicht om, naast de pedagogisch beleidsmedewerker en coach (vanuit wet IKK), ook een HBO geschoolde pedagogisch medewerker in te zetten voor de kwaliteit van de uitvoering van het VE programma.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach binnen VE is geen nieuwe functie binnen Het Peutercollege/Talentencollege. Wij werken al vanaf de oprichting van onze stichting met een VE-coach en/of een intern begeleider in Rotterdam. Het is voor ons dus geen nieuwe eis of een nieuwe vaardigheid die we gaan inzetten op de groepen. De berekening van de inzet van de coach is echter anders. In Rotterdam besteden we per week per groep, 4 uur coaching aan de pedagogisch medewerkers met de specialisatie VE.
Vanaf januari 2022 vindt de berekening van het aantal uren op basis van het aantal doelgroep kinderen. Als rekennorm wordt 10 uur per doelgroeppeuter (peildatum 1 januari) per jaar gehanteerd.

De pedagogisch beleidsmedewerker was al verantwoordelijk voor de ontwikkeling en evaluatie van het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach zorgt voor de implementatie in de organisatie en coacht de profs bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Bij Het Talenten- en Peutercollege is dit overigens een gedeelde functie. De beleidstaken zijn uitbesteed aan een kwaliteitsbureau waarmee nauw wordt samengewerkt. De coach is in dienst en (bijna) dagelijks aanwezig om de profs te ondersteunen.
Als kinderopvangorganisatie mogen we zelf bepalen hoe we de uren gaan invullen. Aangezien de financiering plaatsvindt vanuit het onderwijsachterstandenbudget, zal de gemeente waarschijnlijk voorwaarden stellen.
De Wet IKK stelt aan een VE-locatie extra eisen met betrekking tot kwaliteit, waardoor er voor een beleidsmedewerker VE een vijftal inhoudelijke thema’s zijn die speciale aandacht vragen:
• Werken met een beredeneerd aanbod voor VVE;
• Stimuleren van de ontwikkeling van het kind, op de gebieden taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling;
• Volgen van de ontwikkeling en afstemmen van het aanbod op die ontwikkeling;
• Betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
• Vormgeven aan de aansluiting tussen voorschoolse – en vroegschoolse educatie.

De kosten van de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker / coach VE moet vanaf 2022 door gemeenten worden meegenomen in de subsidie aan VE-aanbieders. Het doel van de inzet van de VE medewerker is het verhogen van de kwaliteit van het aanbod van VE. Het functieprofiel van deze medewerker is gelijk aan de eisen zoals gesteld in de Wet IKK en de uitwerking in functies, functieniveaus, kwalificatie-eisen en waardering in de CAO. Het betreft dus extra uren bovenop de inzet die de wet IKK eist.

Hoe gaan we deze uren inzetten?
De uren mogen dus worden ingezet voor individuele coaching gesprekken maar ook voor ondersteuning bij het uitwerken van thema’s, updaten van het pedagogisch beleidsplan of het beheer van het kindvolgsysteem. Een wettelijk eis is wel dat iedere pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching krijgt.

border
border
Scroll To Top