border

Voor u

De opvoeding en ontwikkeling van een kind is een kwestie van een goede samenwerking tussen de ouders en de opvangvoorziening. Daarom spelen ouders een belangrijke rol bij ons. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij alles wat we doen. Op Het Peutercollege (de VVE-groepen) hebben we zelfs een speciaal ouderbeleid hiervoor. Zo bent u van harte welkom op de koffie-ochtenden, de uitstapjes, de activiteiten en de themabijeenkomsten van Het Peutercollege.

Daarnaast zijn er ook vaste momenten voor een uitgebreider contact tussen ouder en kindprof (mentor) bij:

* Het kennismaking- en intakegesprek;
* Het evaluatiegesprek met de mentor na een maand plaatsing;
* De periodieke gesprekken naar aanleiding van de observaties:
– Peutercollege ca 3 gesprekken per jaar;
– Kinderdagverblijf 2x per jaar;
* Het tussentijdse gesprek op verzoek van ouders of mentor;
* Het afrondingsgesprek bij vertrek van het kindcentrum;
* Overgangsgesprek van kinderdagverblijf naar de BSO.

De periodieke gesprekken worden gevoerd door de mentor.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op of kijk eens bij de veelgestelde vragen.

Periodieke gesprekken

Ouders worden, naast de breng- en haaloverdrachten, uitgenodigd voor een periodiek gesprek waarin het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind centraal staan. De observaties geven input voor dit gesprek. Eventuele zorgen worden in dit gesprek besproken en de informatie die in oudergesprekken verkregen wordt, wordt schriftelijk vastgesteld. Zo kan het verloop van de ontwikkeling van een kind goed gevolgd worden. Ook blijft duidelijk op basis van welke overwegingen bepaalde beslissingen genomen zijn. Deze gegevens worden in verband met de privacy van kinderen en ouders zorgvuldig bewaard in het kinddossier.

Het plaatsingsbeleid

Vanaf het moment dat ouders aangeven opvang nodig te hebben, krijgen ze te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Na aanmelding ontvangen ouders een offerte van ons. Na inschrijving vindt er een kennismaking met ouder, kind en (waarschijnlijke) mentor plaats. Zodoende kan er alvast kennis worden gemaakt en indien gewenst, een rondleiding worden gegeven. Het kan zomaar zijn dat er een lange periode zit tussen de inschrijving en de intake en dat de bezetting op de groepen is veranderd. Daarom informeren we de ouders pas bij de intake wie de vaste leidsters en de definitieve mentor van het kind word. Zodra alle afspraken zijn gemaakt, ontvangt de ouder van ons een plaatsingsovereenkomst. Hierop staan de definitieve gegevens over de opvang van uw kind, zoals:

 • Startdatum;
 • De stamgroep;
 • Opvangdagen en -tijden;
 • Kosten van de opvang.

Zodra wij deze overeenkomst ondertekend terug hebben ontvangen, kan de opvang daadwerkelijk starten.

Er is een voorrangsregeling voor het plaatsen van tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Om de kinderen voldoende mogelijkheid te geven zich thuis te voelen wordt een plaatsing van minimaal twee dagdelen wenselijk geacht.

Ruilbeleid

We begrijpen dat het voor ouders soms prettig is als ze een opvangdag kunnen ruilen. Daar doen we dan ook niet moeilijk over. Ouders hoeven ook geen ander tarief te betalen voor een ruildag. Wel hebben we duidelijke afspraken gemaakt waardoor we het ruilen mogelijk kunnen maken. Ouders mogen een beperkt aantal dagen per jaar ruilen, het ruilverzoek moet minimaal twee weken van te voren via het secretariaat worden aangevraagd, ruilendagen zijn alleen mogelijk in dezelfde week en niet toegestaan bij sluitingsdagen, ziekte en/of vakantie. De ruilprocedure en -regels staan uitgebreid beschreven in onze huisregels.

De gezinsmedewerker / (voor)school(se) maatschappelijk werker in Rotterdam

Iedere vader of moeder twijfelt wel eens. Doe ik het wel goed? Hoe kan ik mijn kind beter begrijpen? Eet hij eigenlijk niet te weinig? Alle ouders krijgen vroeg of laat te maken met vragen over opvoeden. Dat is heel normaal en zeker niet iets om u voor te schamen. Er samen over praten geeft u vertrouwen. Bij Het Peutercollege in Rotterdam is een medewerker gezinsbetrokkenheid en/of maatschappelijk werker beschikbaar die u kan helpen met al uw opvoedvragen, bijvoorbeeld over:

 • Grenzen stellen
 • Gezond eten
 • Slaapproblemen
 • Omgaan met andere kinderen
 • Gehoorzaamheid
 • De peuterpuberteit
 • Ervaring van andere ouders
 • En nog veel meer

Themabijeenkomsten

Elke maand organiseert de medewerker gezinsbetrokkenheid een interessante themabijeenkomst voor alle ouders. Uw aanwezigheid bij deze bijeenkomsten stellen we zeer op prijs. De thema’s sluiten nauw aan bij de opvoedfase van uw kind en dat wat u leert, kunt u direct gebruiken in uw thuissituatie. Onderwerpen zijn:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling van de peuter
 • Grenzen stellen
 • Dansen met peuters
 • Tijdverdeling
 • Op tijd naar bed
 • Zindelijkheid
 • EHBO voor kleine kinderen
 • Opvoedstijlen
 • Gezond eten/gezonde traktaties
 • Spel
 • Speelgoed

Inzetverrassing

Het Peutercollege vindt het erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de dagelijkse activiteiten van uw kind. Doordat u ziet wat wij op de groep doen, kunt u thuis zelf verder met wat uw kind heeft geleerd. Natuurlijk is het ook nuttig en vooral erg leuk om aan de activiteiten mee te doen, maar meedoen heeft ook een verrassingsvoordeel. Door mee te doen aan activiteiten, verdient u punten. Heeft u genoeg punten verzameld, dan ontvangt uw kind een leuke verrassing.

De kindprofs houden bij hoe vaak u aan een activiteit meedoet. Voor meer informatie over de inzetkorting kunt u terecht bij de kindprofs of de locatiemanager.

Klachtenregeling

Oh jee, u bent ergens niet tevreden over. Dat kan gebeuren, ondanks dat we keihard werken om ouders en de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn zoveel mogelijk tegemoet te komen. We willen natuurlijk graag uw klacht serieus nemen en deze samen met u proberen op te lossen. Lukt dit niet, of u wilt zich direct wenden tot een externe klachtencommissie, dan is dit ook mogelijk.

U kunt dan altijd terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie Kinderopvang  is een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang.

Kindcentrum Het Talentencollege & Het Peutercollege is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze Geschillencommissie werkt voor organisaties in en buiten Zuid-Holland. De commissie behandelt klachten van gebruikers van een kinderopvang die aangesloten is bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Ouders/verzorgers die gebruik (willen) maken, of gebruik gemaakt hebben van een kinderopvang kunnen daar een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Uw klacht kan gaan over handelingen of beslissingen van Het Talentencollege en/of Het Peutercollege waarvan uw kind of uzelf nadeel ondervindt. U kunt ook een klacht hebben als wij naar uw mening in gebreke zijn gebleven, bijvoorbeeld door een handeling of beslissing niet uit te voeren. Als klant heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dat is geregeld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.

Enkele voorbeelden van mogelijke klachten zijn:

 • U bent het niet eens met een rekening.
 • Uw kind wordt niet geplaatst en u vindt dat onterecht, omdat u al mondeling een toezegging gekregen heeft.
 • U bent het niet eens met de manier waarop uw kind in een bepaalde situatie is behandeld.
 • U heeft het gevoel dat er niet naar uw vragen of wensen geluisterd wordt.
 • U bent ontevreden over een medewerker.

Niet behandeld worden

Anonieme klachten. Wel kunt u verzoeken uw naam niet bekend te maken bij ons. De Geschillencommissie Kinderopvang  laat u weten of het mogelijk is de klacht dan toch te behandelen.

Onafhankelijk en deskundig

De Geschillencommissie Kinderopvang  is een commissie waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. Dat zijn juristen, pedagogen en deskundigen op het gebied van kinderopvang en management. U kunt rekenen op een onafhankelijk en deskundig oordeel. De commissie opereert geheel zelfstandig. Ze heeft een geheimhoudingsplicht, dus uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Hoe gaat u te werk?

Stap 1: Klacht bespreken

Heeft u een klacht of zit u ergens mee? Bespreek dit dan eerst met de kind- of peuterprof, die verantwoordelijk is voor uw kind. Komt u er samen toch niet uit, breng dan de directie op de hoogte.

 

Veel ouders vinden het lastig om die kritiek te uiten omdat zij vrezen dat dit gevolgen kan hebben voor de opvang van hun kind. Een verkeerde gedachte, want het geven van feedback is altijd welkom en pakt vaak positief uit. Als wij weten dat u als ouder(s) iets vervelend vindt, kunnen wij er iets aan doen.

Vraag naar de interne klachtenregeling via uw kind- en/of peuterprof. Ga het gesprek aan en zorg dat het schriftelijk vastgelegd wordt. Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kan de commissie naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van onze organisatie.

Stap 2: Inschakeling klachtenloket

Komt u er niet uit met ons, dan kunt u uw klacht of verschil van inzicht bij het Klachtenloket Kinderopvang melden. Het Klachtenloket is een onafhankelijke organisatie, die vragen en klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn. Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis.

Het Klachtenloket probeert samen met u te kijken hoe u uw klacht het beste kunt oplossen. Er is nog geen sprake van een formele klacht die door de Geschillencommissie wordt behandeld (zie stap 5). Wel moet u hierbij uw gegevens doorgeven. Een klacht anoniem melden is niet mogelijk.

Stap 3: Bemiddeling

Zodra uw klacht is ontvangen, bekijkt het Klachtenloket of er bemiddeling mogelijk is tussen u en Het Talentencollege en/of Het Peutercollege. Als het Klachtenloket meer informatie van u nodig heeft, zal het contact met u opnemen. Het streven is om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt de klacht schriftelijk via het klachtenformulier op hun website indienen of  een e-mail versturen of u kunt ze bellen op: 0900-1877 (bereikbaar: maandag t/m vrijdag 9 – 17 uur – €0,20 per gesprek). Het klachtenformulier is voor zowel ouders als oudercommissies bedoeld.

Stap 4: Mediation

Het kan voorkomen dat het vertrouwen tussen u en ons te ernstig is geschaad, bijvoorbeeld omdat het verschil van inzicht te groot is of omdat er teveel dingen zijn gebeurd. Als bemiddeling dan niet lukt, kan het Klachtenloket u adviseren gebruik te maken van mediation.

Een mediator gaat samen met u en ons rond de tafel zitten om samen tot een oplossing te komen. Een mediator is hiervoor opgeleid, geeft geen oordeel en is onpartijdig. Mediation is in veel conflicten mogelijk. Voorwaarde is wel dat beide partijen vrijwillig meewerken.

Als het Klachtenloket u mediation adviseert, dan komt u in aanmerking voor maximaal twee dagdelen gratis mediation.

Stap 5: Geschil

Kiest u niet voor bemiddeling of mediation of komt u er nog altijd niet uit met ons, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Met deze formele stap wordt uw klacht een geschil genoemd.

De Geschillencommissie Kinderopvang  is een onafhankelijke commissie, die geschillen tussen kinderopvangorganisaties en consumenten beoordeelt. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij luisteren naar u en de ondernemer, beoordelen het geschil en doen als regel een bindende uitspraak over het geschil waaraan beide partijen zich moeten houden.

Aan een geschil zijn wel kosten verbonden, namelijk 25 Euro. Wordt u door de Commissie in het gelijk gesteld, dan krijgt u deze kosten terug.

Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 96802
2509 JE Den Haag

I www.klachtenloket-kinderopvang.nl

T 0900 1877

E info@klachtenloket-kinderopvang.nl

 

Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van de kinderen en ouders van het kindcentrum waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
 • Gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
 • Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindcentrum bij de directie.

Uitsluitend ouders met een kind op het Talentencollege kunnen lid zijn van de oudercommissie. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie. Wettelijk is het verplicht om minimaal 2 ouders in zitting te hebben in de commissie maar echter wij streven er naar dat onze oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden per stam(basis)groep. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging.

Wilt u onze oudercommissie versterken? Heel graag.

Meer informatie kunt u krijgen via het secretariaat of via de manager.

GGD

De GGD inspecteert jaarlijks of onze kinderopvanglocaties aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van:

 • Pedagogische praktijk
 • Beroepskracht-kindratio
 • Groepsgrootte
 • Beroepskwalificaties
 • Verklaringen omtrent gedrag (vog’s)

De GGD-inspectierapporten zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken.

Inspectierapporten KDV/PSZ Talentencollege het Dierenrijk

Inspectierapporten BSO het Dierenrijk Hilledijk 105

Inspectierapporten BSO het Dierenrijk Hilledijk 97A

Sluitingsdagen 2023 en 2024

Feestdagen/sluitingsdagen 2023

 • Nieuwjaarsdag: zondag 01 januari 2023
 • Pasen (tweede paasdag): maandag 10 april 2023
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • Bevrijdingsdag: vrijdag 05 mei 2023
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
 • Pinksteren (tweede pinksterdag): maandag 29 mei 2023
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023

Feestdagen/sluitingsdagen 2024

 • Nieuwjaarsdag: maandag 01 januari 2024
 • Pasen (tweede paasdag): maandag 01 april 2024
 • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
 • Bevrijdingsdag: zondag 05 mei 2024
 • Hemelvaartsdag: donderdag 09 mei 2024
 • Pinksteren (tweede pinksterdag): maandag 20 mei 2024
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024
border
border
Scroll To Top