border

Voor u

De opvoeding en ontwikkeling van een kind is een kwestie van een goede samenwerking tussen de ouders en de opvangvoorziening. Daarom spelen de ouders bij ons een belangrijke rol en betrekken we u als ouder bij alles wat we doen. Op onze VVE-groepen betrekken we onze ouders nauw bij onze activiteiten. Zo bent u van harte welkom op de koffie-ochtenden, de uitstapjes, de activiteiten en de themabijeenkomsten van Het Peutercollege. De band tussen ouders en ons vinden wij zo belangrijk dat we van ouders verwachten dat zij af en toe mee komen helpen op de groep. Op die manier zien ouders wat de peuters bij ons allemaal leren en kunnen ouders hun kindje thuis verder helpen om zich te ontwikkelen. Er is dagelijks contact bij het halen en brengen van de kinderen.

Daarnaast zijn er ook vaste momenten voor een uitgebreider contact tussen ouder en kindprof (mentor) bij:

* Het kennismaking- en intakegesprek;
* Het evaluatiegesprek met de mentor na een maand plaatsing;
* De periodieke gesprekken naar aanleiding van de observaties:
– Peutercollege ca 3 gesprekken per jaar;
– Kinderdagverblijf 2x per jaar;
– BSO onderbouw: 2x per jaar, BSO boven: 1x per jaar.
* Het tussentijdse gesprek op verzoek van ouders of mentor;
* Het afrondingsgesprek bij vertrek van het kindcentrum;
* Overgangsgesprek van kinderdagverblijf naar de BSO.
* De periodieke gesprekken worden gevoerd door de mentor.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op of kijk eens bij de veelgestelde vragen.

Tarieven en facturering

Binnen het Talentencollege hanteren we verschillende tarieven. Als u uw kind naar de hele dagopvang brengt, betaalt u € 7,- per uur. Als u een halve dag afneemt, betaalt u € 7,50 per uur. De BSO kost € 6,70 per uur en de peuterspeelzaal (peuteropvang) € 5,50. Voor al deze tarieven geldt de maximale kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Download hieronder het tarieven van Het Talentencollege:

1805 Tarievenoverzicht Het Talentencollege def

De tarieven van Het Peutercollege vindt u in onderstaande tab.

Wilt u extra dagdelen afnemen? Download dan hieronder het formulier en geef deze volledig ingevuld aan uw leidster. Als de bezetting het toelaat dan kan uw kind worden opgevangen in haar of zijn eigen stamgroep. Lukt dit niet, dan overleggen we met u. Als u akkoord gaat met een (tijdelijke) verblijf op een andere stamgroep, dan kunnen we uw kind alsnog opvangen. Hiervoor maken wij goede afspraken met u.

Download hieronder het document extra dagdelen:

Facturering van extra dagdelen

Periodieke gesprekken

Ouders worden, naast de breng- en haaloverdrachten, uitgenodigd voor een periodiek gesprek waarin het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind centraal staan. De observaties geven input voor dit gesprek. Eventuele zorgen worden in dit gesprek besproken en de informatie die in oudergesprekken verkregen wordt, wordt schriftelijk vastgesteld. Zo kan het verloop van de ontwikkeling van een kind goed gevolgd worden. Ook blijft duidelijk op basis van welke overwegingen bepaalde beslissingen genomen zijn. Deze gegevens worden in verband met de privacy van kinderen en ouders zorgvuldig bewaard in het kinddossier.

Het plaatsingsbeleid

Vanaf het moment dat ouders aangeven opvang nodig te hebben, krijgen ze te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Na aanmelding ontvangen ouders een offerte van ons. Na inschrijving vindt er een kennismaking met ouder, kind en (waarschijnlijke) mentor plaats. Zodoende kan er alvast kennis worden gemaakt en indien gewenst, een rondleiding worden gegeven. Het kan zomaar zijn dat er een lange periode zit tussen de inschrijving en de intake en dat de bezetting op de groepen is veranderd. Daarom informeren we de ouders pas bij de intake wie de vaste leidsters en de definitieve mentor van het kind word.

Hierin krijgen zij o.a. uitleg over de dagelijkse gang van zaken bij het Talentencollege.

Wordt er gekozen voor stichting het Peutercollege, dan vindt er een intakegesprek plaats met de gezinsmedewerker. Het Peutercollege heeft in verband met de unieke methode, nauwe samenwerking met het CJG en de financiering buiten de kinderopvangtoeslag, een lange wachttijd.

Wij komen voor de definitieve inschrijving altijd eerst bij het kind op huisbezoek. Na het huisbezoek wordt pas definitief besloten of het kind geplaatst zal worden op het Peutercollege. In het geval van het Talentencollege, hangt dit af of het nodig is dat er, voordat het kind geplaatst wordt, een oriëntatiegesprek thuis komt. Dit is het geval wanneer blijkt dat het kind extra of speciale zorg nodig heeft. Of dat hij een andere school dan het reguliere basisonderwijs bezoekt. Zodra alle afspraken zijn gemaakt, ontvangt de ouder van ons een plaatsingsovereenkomst. Hierop staan de definitieve gegevens over de opvang van uw kind, zoals:

 • startdatum;
 • de groep;
 • opvangdagen en -tijden;
 • kosten van de opvang.

Zodra wij deze overeenkomst ondertekend terug hebben ontvangen, kan de opvang daadwerkelijk starten.

Er is een voorrangsregeling voor het plaatsen van tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Om de kinderen voldoende mogelijkheid te geven zich thuis te voelen wordt een plaatsing van minimaal twee dagdelen wenselijk geacht.

Ruilbeleid

We begrijpen dat het voor ouders soms prettig is als ze een opvangdag kunnen ruilen. Daar doen we dan ook niet moeilijk over. Ouders hoeven ook geen ander tarief te betalen voor een ruildag. Wel hebben we duidelijke afspraken gemaakt waardoor we het ruilen mogelijk maken:

 • Ouders geven minimaal één week van te voren het ruilverzoek door;
 • Ruilen is alleen mogelijk als de bezetting van de groep het toelaat, we moeten altijd voldoen aan de BKR (kindprof-kindratio, deze is te allen tijde conform de wet kinderopvang);
 • Er mag maximaal 1 dag in de week geruild worden.

NB We kunnen alleen dagen ruilen, inhaaldagen zijn niet mogelijk (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte- en/of vakantie).  

De gezinsmedewerker

Iedere vader of moeder twijfelt wel eens. Doe ik het wel goed? Hoe kan ik mijn kind beter begrijpen? Eet hij eigenlijk niet te weinig? Alle ouders krijgen vroeg of laat te maken met vragen over opvoeden. Dat is heel normaal en zeker niet iets om u voor te schamen. Er samen over praten geeft u vertrouwen. Bij Het Peutercollege is een medewerker gezinsbetrokkenheid beschikbaar die u kan helpen met al uw opvoedvragen, bijvoorbeeld over:

 • Grenzen stellen
 • Gezond eten
 • Slaapproblemen
 • Omgaan met andere kinderen
 • Gehoorzaamheid
 • De peuterpuberteit
 • Ervaring van andere ouders
 • En nog veel meer

Wij vinden het leuk om onze peuters en hun ouders ook eens in hun eigen omgeving te ontmoeten. Voordat uw kindje begint bij Het Peutercollege, komen we bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Zo kunnen we elkaar leren kennen en u kunt vragen stellen over de gang van zaken op onze locatie.

In totaal komen de medewerker gezinsbetrokkenheid en de peuterprof drie keer bij u thuis op bezoek. De eerste keer is tijdens het kennismakingsgesprek en later nogmaals in het jaar dat uw kind 2 jaar is. Bij de 3-jarigen komen we ook nog een keer langs voordat uw kind naar de basisschool gaat. We praten over hoe het met uw kind gaat, of alles loopt zoals het zou moeten en hoe de overgang naar de andere groep zal zijn. Van deze gesprekken maken we een klein verslag dat in de map van uw kind bewaard wordt.

De medewerker gezinsbetrokkenheid is iedere week op een vaste tijd aanwezig op uw locatie en ze kent de kinderen goed. Blijf niet zitten met vragen, maar kom langs en praat erover!

Themabijeenkomsten

Elke maand organiseert de medewerker gezinsbetrokkenheid een interessante themabijeenkomst voor alle ouders. Uw aanwezigheid bij deze bijeenkomsten stellen we zeer op prijs. De thema’s sluiten nauw aan bij de opvoedfase van uw kind en dat wat u leert, kunt u direct gebruiken in uw thuissituatie. Onderwerpen zijn:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling van de peuter
 • Grenzen stellen
 • Dansen met peuters
 • Tijdverdeling
 • Op tijd naar bed
 • Zindelijkheid
 • EHBO voor kleine kinderen
 • Opvoedstijlen
 • Gezond eten/gezonde traktaties
 • Spel
 • Speelgoed

Inzetverrassing

Het Peutercollege vindt het erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de dagelijkse activiteiten van uw kind. Doordat u ziet wat wij op de groep doen, kunt u thuis zelf verder met wat uw kind heeft geleerd. Natuurlijk is het ook nuttig en vooral erg leuk om aan de activiteiten mee te doen, maar meedoen heeft ook een verrassingsvoordeel. Door mee te doen aan activiteiten, verdient u punten. Heeft u genoeg punten verzameld, dan ontvangt uw kind een leuke verrassing.

De kindprofs houden bij hoe vaak u aan een activiteit meedoet. Voor meer informatie over de inzetkorting kunt u terecht bij de kindprofs of de medewerker gezinsbetrokkenheid.

Klachtenregeling

Wanneer u klant bent bij ons en u bent ergens niet tevreden over, bespreek dat dan met ons. U kunt altijd terecht bij de manager of de directeur. In gezamenlijk overleg zal het vast lukken om uw ontevredenheid weg te nemen.

Mochten we er samen echt niet uit komen dan kunt u altijd terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Stichting het Peutercollege en Stichting het Talentencollege zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze Geschillencommissie werkt voor organisaties in en buiten Zuid-Holland. De commissie behandelt klachten van gebruikers van een kinderopvang die aangesloten is bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders/verzorgers die gebruik (willen) maken, of gebruik gemaakt hebben van een kinderopvang kunnen daar een klacht indienen.

 Waarover kunt u een klacht indienen?

Uw klacht kan gaan over handelingen of beslissingen van het Peutercollege en/of het Talentencollege waarvan uw kind of uzelf nadeel ondervindt. U kunt ook een klacht hebben als wij naar uw mening in gebreke zijn gebleven, bijvoorbeeld door een handeling of beslissing niet uit te voeren. Als klant heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dat is geregeld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.

Enkele voorbeelden van mogelijke klachten zijn:

 • U bent het niet eens met een rekening.
 • Uw kind wordt niet geplaatst en u vindt dat onterecht, omdat u al mondeling een toezegging gekregen heeft.
 • U bent het niet eens met de manier waarop uw kind in een bepaalde situatie is behandeld.
 • U heeft het gevoel dat er niet naar uw vragen of wensen geluisterd wordt.
 • U bent ontevreden over een medewerker.

Niet behandeld worden:

 • Anonieme klachten. Wel kunt u verzoeken uw naam niet bekend te maken bij ons. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen laat u weten of het mogelijk is de klacht dan toch te behandelen.

Onafhankelijk en deskundig:

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een commissie waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. Dat zijn juristen, pedagogen en deskundigen op het gebied van kinderopvang en management. U kunt rekenen op een onafhankelijk en deskundig oordeel. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een onafhankelijk onderdeel van JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding. De commissie opereert geheel zelfstandig. Ze heeft een geheimhoudingsplicht, dus uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Hoe gaat u te werk?

Stap 1:  Klacht bespreken

Heeft u een klacht of zit u ergens mee? Bespreek dit dan eerst met de pedagogisch medewerker, die verantwoordelijk is voor uw kind. Komt u er samen toch niet uit, breng dan de directie op de hoogte.

Veel ouders vinden het lastig om die kritiek te uiten omdat zij vrezen dat dit gevolgen kan hebben voor de opvang van hun kind. Een verkeerde gedachte, want het geven van feedback is altijd welkom en pakt vaak positief uit. Als wij weten dat u als ouder(s) iets vervelend vindt, kunnen wij er iets aan doen.

Vraag naar de interne klachtenregeling bij de receptie van onze opvang. Ga het gesprek aan en zorg dat het schriftelijk vastgelegd wordt.

Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kan de commissie naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van onze organisatie.

 

Stap 2: Inschakeling klachtenloket

Komt u er niet uit met ons, dan kunt u uw klacht of verschil van inzicht bij het Klachtenloket Kinderopvang melden. Het Klachtenloket is een onafhankelijke organisatie, die vragen en klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn. Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis.

Het Klachtenloket probeert samen met u te kijken hoe u uw klacht het beste kunt oplossen. Er is nog geen sprake van een formele klacht die door de Geschillencommissie wordt behandeld (zie stap 5). Wel moet u hierbij uw gegevens doorgeven. Een klacht anoniem melden is niet mogelijk.

 

Stap 3: Bemiddeling

Zodra uw klacht is ontvangen, bekijkt het Klachtenloket of er bemiddeling mogelijk is tussen u en Het Peutercollege en/of Het Talentencollege. Als het Klachtenloket meer informatie van u nodig heeft, zal het contact met u opnemen. Het streven is om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt de klacht schriftelijk via het klachtenformulier op hun website indienen of een e-mail versturen of u kunt ze bellen op: 0900-1877 (bereikbaar: maandag t/m vrijdag 9 – 17 uur – €0,20 per gesprek).

Het klachtenformulier is voor zowel ouders als oudercommissies bedoeld.

 

Stap 4: Mediation

Het kan voorkomen dat het vertrouwen tussen u en ons te ernstig is geschaad, bijvoorbeeld omdat het verschil van inzicht te groot is of omdat er teveel dingen zijn gebeurd. Als bemiddeling dan niet lukt, kan het Klachtenloket u adviseren gebruik te maken van mediation.

Een mediator gaat samen met u en ons rond de tafel zitten om samen tot een oplossing te komen. Een mediator is hiervoor opgeleid, geeft geen oordeel en is onpartijdig. Mediation is in veel conflicten mogelijk. Voorwaarde is wel dat beide partijen vrijwillig meewerken.

Als het Klachtenloket u mediation adviseert, dan komt u in aanmerking voor maximaal twee dagdelen gratis mediation.

 

Stap 5: Geschil

Kiest u niet voor bemiddeling of mediation of komt u er nog altijd niet uit met ons, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Met deze formele stap wordt uw klacht een geschil genoemd.

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een onafhankelijke commissie, die geschillen tussen kinderopvangorganisaties en consumenten beoordeelt. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij luisteren naar u en de ondernemer, beoordelen het geschil en doen als regel een bindende uitspraak over het geschil waaraan beide partijen zich moeten houden.

Aan een geschil zijn wel kosten verbonden, namelijk 25 Euro. Wordt u door de Commissie in het gelijk gesteld, dan krijgt u deze kosten terug.

 

 

Klachtenloket Kinderopvang Postbus 96802 2509 JE Den Haag

 

 • T 0900 1877

Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van de kinderen en ouders van het kindcentrum waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
 • Gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
 • Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindcentrum bij de directie.

Uitsluitend ouders met een kind op het Talentencollege kunnen lid zijn van de oudercommissie. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie. Wettelijk is het verplicht om minimaal 2 ouders in zitting te hebben in de commissie maar echter wij streven er naar dat onze oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden per stam(basis)groep. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging. Wilt u onze oudercommissie versterken? Graag. Meer informatie kunt u krijgen via het secretariaat of via de manager.

GGD

De GGD inspecteert jaarlijks of onze kinderopvanglocaties aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van:

 • Pedagogische praktijk
 • Beroepskracht-kindratio
 • Groepsgrootte
 • Beroepskwalificaties
 • Verklaringen omtrent gedrag (vog’s)

De GGD-inspectierapporten zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken.

Inspectierapporten KDV Stichting Het Talentencollege

Inspectierapporten BSO Stichting Het Talentencollege

Inspectierapporten KDV Stichting Het Peutercollege NL

Sluitingsdagen

Het Talentencollege is alleen gesloten op de nationale feestdagen, de wettelijke feestdagen, behalve op Goede vrijdag. Daarnaast sluiten wij maximaal 2 dagen per jaar ons kindcentrum om ons te verdiepen in ons vak. Wij gaan dan met ons team aan de slag in het kader van deskundigheidsbevordering. Deze 2 dagen maken wij ruim van te voren bekend bij onze ouders en samenwerkingspartners.

Op de nationale feestdagen zijn wij gesloten:
– 1e en 2e paasdag
– Koningsdag
– Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar)
– Hemelvaartsdag
– Pinksteren
– 1e en 2e Kerstdag
– Nieuwjaarsdag

De wettelijke feestdagen zijn te vinden op de volgende website:

https://www.wettelijke-feestdagen.nl/

 

 

 

border
border
Scroll To Top